عنوان مقاله : كاربرد بيوسنسور ها در بررسي ميزان آلكيل بنزن خطي در محيط زيست ،

 محل ارائه: اولين همايش ملي شناخت مواد فعال سطحي بر پايه آلكيل بنزن خطي ،شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران ،اصفهان،آذر 84.

 

چکیده مقاله: اثرات زيست محيطی سورفکتانتها يکی از موارد مهمی است که امروزه مورد توجه قرار مي گيرد. شناخت اثرات زيست محيطی آلکيل بنزن خطی به عنوان يکی از سورفکتانتهای مهم و پرمصرف مستلزم مشخص نمودن وجود و يا عدم اين ترکيب در طبيعت است. استفاده از بيوسنسورها يکی از روشهای جديد جهت يافتن ترکيباتی نظير آلکيل بنزن خطی در محيط زيست آبی است. در اين مقاله پس از معرفی بيوسنسورها و کاربردهای آن، نحوة استفاده از بيوسنسورها در تشخيص وجود آلکيل بنزن خطی در محيط زيست بيان می گردد.

 

 

 

کلمات کلیدی: بيوسنسور، آلکيل بنزن خطی ، محيط زيست