بيوتكنولوژي در ايران   

Iranian Biotechnology Society

انجمن بیوتکنولوژی ایران

National Research Center For Genetic

 مرکز تحقیقات ملی ژنتیک

Engineering and Biotechnology(Iran)

مهندسی و بیوتکنولوی در ایران

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII)

 موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

Iran Biotechnology Website

سایت بیوتکنولوژی ایران

Biotechnology Studies Center

 مرکز مطالعات بیوتکنولوژی

Biotechnology Institute Of IROST

موسسه بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران


بانکهای اطلاعاتی بیوتکنولوژی             بیوتکنولوژی در دنیا               مجلات مرتبط با بیوتکنولوژی 


 Dear visitor 
If you have found an address and you think it must be here,
Please send that to
بازدید کننده محترم: چنانچه آدرس سایتی را مناسب این صفحه میدانید لطفا آدرس مورد نظرتان را ارسال فرمائید
.با تشکر.سعید ایرانپور